Regulamin

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW PF STUDIO

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sprzedawcą produktów jest PF Studio z siedzibą w Luboniu przy ulicy Dąbrowskiego 9/1,

REGON 639815760, NIP 745-147-10-82, Kredyt Bank 23 1500 1054 1210 5005 6378 0000

II. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowo złożone zamówienie poprzez:

• wypełnienie i przesłanie przez Zamawiającego formularza dostępnego na stronie www.konieirumaki.pl

• dostarczenie do redakcji Koni i Rumaków zamówienia sporządzonego w formie pisemnej (dopuszczalne

jest również w formie elektronicznej) zawierającego wszystkie dane niezbędne do realizacji zamówienia.

2. Składając zamówienie, Zamawiający:

• wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy,

• oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem sprzedaży i akceptuje jego postanowienia.

III. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Z chwilą realizacji zamówienia dochodzi do zawarcia pomiędzy PF Studio a Zamawiającym umowy sprzedaży towaru.

2. Maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 21 dni roboczych. Wyjątek stanowić mogą produkty aktualnie

niedostępne (wyczerpanie nakładu produktu lub zmiana stanu prawnego).

3. Zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poczty.

4. W momencie dostarczenia przesyłki Zamawiający jest zobowiązany do jej sprawdzenia. Jeżeli stwierdzono uszkodzenie paczki lub jej zawartości, należy sporządzić protokół uszkodzenia. O fakcie spisania protokołu należy niezwłocznie powiadomić redakcję Koni i Rumaków.

IV. WARUNKI PRENUMERATY CZASOPISM

 

1. Okres prenumeraty obejmuje 12 lub 6 (zależnie od tytułu) kolejnych numerów czasopisma.

2. Wraz z pierwszym bezpłatnym numerem zamówionego czasopisma, zamawiający otrzyma fakturę z 7-dniowym terminem płatności (w uzasadnionych przypadkach PF Studio może zastosować dłuższy termin płatności). Od kolejnego numeru zamówionego tytułu czasopisma zaczyna się naliczać płatna prenumerata.

3. Zamawiającemu nie przysługuje prawo rezygnacji z prenumeraty w okresie jej trwania.

4. Przedłużenie prenumeraty na kolejny okres (kolejne 12 lub 6 numerów czasopisma zależnie od tytułu) następuje automatycznie, pod warunkiem nie złożenia przez Zamawiającego pisemnej (faks, e-mail, list) rezygnacji z prenumeraty w terminie minimum 14 dni przed zakończeniem bieżącego okresu prenumeraty.

5. Do ceny prenumeraty doliczany jest podatek VAT; 5%, 7% lub 23% w zależności od produktu.

6. W cenę prenumeraty krajowej wliczone są koszty przesyłki.

7. W przypadku zamówienia prenumeraty zagranicznej do ceny prenumeraty Wydawca dolicza koszty przesyłki zgodne

z taryfą Poczty Polskiej.

V. REKLAMACJE, NOTY KORYGUJACE

1. PF Studio nie prowadzi wysyłki produktów „na próbę” tj. na bezpłatny okres testowania produktu.

2. PF Studio przyjmuje reklamacje oraz gwarantuje wymianę wadliwych elementów tylko i wyłącznie w następujących przypadkach:

• fizyczne uszkodzenie produktu,

• błędy drukarskie lub introligatorskie,

• wadliwość nośnika DVD lub CD,

• innych wad produktu powstałych z winy PF Studio lub podczas transportu do Zamawiającego.

3. W celu reklamacji wadliwych elementów produktu Zamawiający zobowiązany jest przesłać pisemne zgłoszenie zawierające opis wady wrazz reklamowanym produktem. Reklamacje dotyczące braków powinny być zgłaszane natychmiast po stwierdzeniu braku ciągłości w numeracji. Reklamacje dotyczące wad jakościowych powinny być zgłaszane natychmiast po ich stwierdzeniu, nie później niż 3 dni od daty dostawy. PF Studio uzupełnia braki lub wymienia wadliwy egzemplarz.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych, przez PF Studio z siedzibą w Luboniu przy ulicy Dąbrowskiego 9/1, Klient ma prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowej przez PF Studio z siedzibą w Luboniu przy ulicy Dąbrowskiego 9/1, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości związanych z regulaminem sprzedaży prosimy o kontakt z Redakcją: redakcja@konieirumaki.pl tel.: +48 692 438 554

Shopping Cart
Scroll to Top