Unijne i krajowe wsparcie dla MŚP i rolników

Tekst: Olga Gajda
Foto: Paulina Dudzik-Deko

 

W czasach pandemii potrzebne są dobre wieści i finansowe bodźce! Wychodząc naprzeciw, wydłużono termin naboru wniosków z poddziałania 6.4 oraz zaproponowano gwarancje z FGR i dopłaty do objętych nimi kredytów.

 

Wydłużenie terminu składania wniosków dotyczy poddziałania 6.4 „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej”, które zalicza się do unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Natomiast gwarancje i dopłaty do kredytów zaoferowano z polskiego budżetu.

 

 

Do 15 lutego na działalność pozarolniczą

Składanie wniosków o dotacje z poddziałania 6.4 „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” zostało wydłużone o miesiąc, do 15 lutego 2021 r. To dobra wiadomość dla przedsiębiorstw świadczących usługi na rzecz rolników. To dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW).

Wsparcie przysługuje: osobom fizycznym; osobom prawnym; jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, które jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo świadczą usługi dla gospodarstw rolnych od co najmniej dwóch lat (na dzień złożenia wniosku). Mogą one prowadzić: działalność usługową wspomagającą produkcję roślinną (01.62.Z); działalność usługową wspomagającą chów i hodowlę zwierząt gospodarskich (01.63.Z); działalność usługową następującą po zbiorach.

 

Warunki uzyskania wsparcia

Wspomniane podmioty mogą maksymalnie wnioskować o pół miliona złotych. Mogą starać się także o zaliczki na realizację projektów pod warunkiem, że przedstawią gwarancję bankową lub np. ubezpieczeniową na 100% zaliczki. Dotacja przysługuje im maksymalnie na połowę kosztów kwalifikowanych, czyli przewidzianych do objęcia wsparciem. Mogą nimi być wydatki na m.in.:

* zakup lub leasing (zakończony przeniesieniem prawa własności) nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej, aparatury pomiarowej i kontrolnej, sprzętu komputerowego i oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług, wdrożenia systemu zarządzania jakością;

* patenty i licencje;

* wdrożenie systemu zarządzania jakością;

* ogólne, czyli dotyczące przygotowania biznesplanu; mogą one stanowić 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych (maks. 10 tys. zł netto).

Dofinansowanie nie przysługuje jednak na zakup: nieruchomości, rzeczy używanych oraz robót budowlanych, leasingu zwrotnego oraz podatku VAT.

Kto ma szansę?

Na dofinansowanie mogą liczyć w szczególności projekty, które zakładają:

  • innowacyjność operacji,
  • korzystanie z technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu pozytywnie wpływających na środowisko,
  • operacje w powiatach o wysokim rozdrobnieniu agrarnym,
  • realizację przez podmioty, które nie uzyskały pomocy finansowej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” lub działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” lub działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”.

Szczegółowe informacje na temat poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” PROW 2014-2020 udzielane są w: Oddziałach Regionalnych ARiMR, Departamencie Działań Inwestycyjnych Centrali ARiMR (22) 318-47-00 i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84. Zainteresowani powinni dostarczyć wnioski do oddziału ARiMR właściwego na miejsce realizacji inwestycji. Można to zrobić: osobiście, przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej. Wniosek można również wysłać w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy e-PUAP…

Czytaj więcej w styczniowo-lutowym numerze „Koni i Rumaków.

Shopping Cart
Scroll to Top