Unijne dotacje

W następstwie suszy i korona wirusa
Tekst: Olga Gajda
Foto: Paulina Dudzik-Deko

Tegoroczna pogoda i koronawirus bardzo odmieniły nasze życie. Brak śniegu i dwumiesięczna susza na początku wiosny w pewnym zakresie zmniejszyły efektywność upraw. Warto więc korzystać z dofinansowania zapobiegającego np. brakom owsa czy siana dla zwierząt.

Postępujące ocieplenie klimatu w coraz większym stopniu wymagać będzie dodatkowego nawadniania gleby. Niedawno ogłoszono stosowne nabory wniosków i kolejne zmiany w przepisach. W tym materiale dawka wiedzy o warunkach uzyskania wsparcia na nawadnianie. Na dzień oddania do druku tego numeru „KiR” termin składania takich wniosków mija 20 lipca 2020 r. Trwają również intensywne prace nad kompleksowym programem mającym minimalizować skutki ocieplania się klimatu. Warto też zapoznać się ze zmianami w terminach dostarczania dokumentów.

Inwestycje w nawadnianie

Przed rolnikami szansa na unijne dofinansowanie dotyczące nawadniania gospodarstwa. Odpowiednim budżetem dysponuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Czas na złożenie wniosku – do 20 lipca 2020 r. Dotacje te adresowane są do rolników, którzy jako osoby fizyczne prowadzą działalność rolniczą co najmniej 12 miesięcy i wykazują z niej przychód. Dofinansowanie to nie przysługuje jednak na budowę studni do celów pitnych ani wyłącznie do pojenia zwierząt. Nie zostanie ono również przyznane na tzw. przydomowe oczka wodne i w ogródkach działkowych oraz na inne zbiorniki, które nie są użytkowane do nawadniania upraw rolniczych.

Wsparcie to oferowane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” obszar nawadnianie w gospodarstwie. Dofinansowanie przewidziano dla rolników mających gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha. Wymagane jest od nich, by w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w ramach produkcji zwierzęcej lub roślinnej uzyskali co najmniej 5 tys. zł przychodu.

Na dofinansowanie mogą liczyć inwestycje dotyczące:

  • ulepszenia istniejących instalacji nawadniających lub elementu infrastruktury nawadniającej,
  • poprawy efektywności energetycznej instalacji; utworzenia zbiornika lub prowadzące do wykorzystywania odzyskanej wody,
  • powiększenia nawadnianego obszaru.

Wsparcie przyznawane będzie w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych. Zaliczają się do nich opłaty za:

– wykonanie ujęć wody, w tym studni lub zbiorników,

– nowe maszyny i urządzenia do nawadniania, w tym do: poboru, mierzenia poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody; nowe instalacje do rozprowadzania wody oraz nowe systemy nawadniające i do sterowania nawadnianiem,

– budowę, zakup lub instalację elementów infrastruktury technicznej do nawadniania, w tym zakup i montaż urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych,

– zakup odpowiedniego sprzętu komputerowego i oprogramowania,

– patenty lub licencje

– prace związane np. z opracowaniem dokumentacji technicznej.

Należy pamiętać, że każda inwestycja w nawadnianie musi mieć zainstalowany system pomiaru wody.

Szczegółowe warunki i kryteria przyznawania tej pomocy zawarte są w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 21 sierpnia 2015 r. (Dz.U., poz. 1371 z późn. zm.). Z kolei dokumenty aplikacyjne dotyczące nawadniania znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl w zakładce: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 / Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – działania / Poddziałanie 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych – w obszarze nawadniania w gospodarstwie – nabór 21 lutego do 20 lipca 2020 r. Odpowiedzi w sprawie pytań można uzyskać pod numerem infolinii – 800-380-084, (22) 595-06-11.

Praca nad nowym programem

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej opracowuje „Program przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2021–2027 z perspektywą do roku 2030”. Ma on przyczynić się do wdrożenia działań zwiększających retencję wody i zatrzymujących ją przez długi czas w środowisku. Podstawowym celem programu jest przeciwdziałanie niedoborowi wody. Projekt programu zostanie poddany konsultacjom społecznym, którym towarzyszyć będzie kampania informacyjno-promocyjna… Czytaj więcej w lipcowo-sierpniowym numerze Koni i Rumaków.

Shopping Cart
Scroll to Top