Unijne dotacje.

Tekst: Olga Gajda
Foto: Paulina Dudzik-Deko

W czasie pandemii warto skorzystać z unijnego wsparcia na wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań cyfryzacyjnych czy informatyczno-komunikacyjnych. Ułatwi to przedsiębiorcom i ich pracownikom na przykład pracę zdalną. W dzisiejszym numerze garść informacji na ten temat.

Przypominamy! Na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl jest dużo informacji o ogłaszanych naborach wniosków. Dotyczy to również 16 regionalnych programów operacyjnych (zakładka – serwisy programów). Na wspomnianej stronie są też dane teleadresowe punktów informacyjnych, które we wrześniu pracowały w szerszym zakresie niż w czasie kulminacji pandemii. Pracownicy punktów także doradzą, w którym programie i jakim działaniu można uzyskać unijne dofinansowanie. Być może środkami pomocowymi dysponują jeszcze Lokalne Grupy Działania, ale szansa na to maleje z dnia na dzień. Przecież Polska obecnie korzysta z puli dofinansowania na lata 2014–2020.

Bony na cyfryzację

110 mln zł jest do przekazania firmom, które chcą wprowadzać technologie cyfrowe, by dalej efektywnie działać w warunkach epidemii. Dotacje na ten cel zakłada działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację (program operacyjny Inteligentny Rozwój 2014–2020). Wnioski o te dotacje można składać od 20 września 2021 r. do 20 października 2021 r. (w ostatnim dniu do godz. 16:00). Składa się je wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem generatora wniosków na internetowej stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Należy pamiętać, że termin składania wniosków o dofinansowanie może być skrócony.
O dofinansowanie mogą ubiegać się: mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy. Wsparcie mogą otrzymać projekty wprowadzające innowacje procesowe poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych. Dodatkowo projekty mogą polegać na wdrożeniu innowacji produktowej powiązanej z wdrażaną innowacją procesową.

Działanie 6.2 przewiduje dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych projektu, czyli przewidzianych do objęcia dofinansowaniem, ale nie więcej niż 51 tys. zł. Wartość tych kosztów musi być w granicach 60 tys. – 300 tys. zł.

Dotacja przysługuje na pokrycie następujących kosztów:

  • zakup usług programistycznych lub/i oprogramowania gotowego, w tym w formie licencji (z wyłączeniem standardowego oprogramowania biurowego czy księgowego),
  • zakup maszyn, urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych,
  • zakup usług doradczych (branżowych, technologicznych, biznesowych, prawnych), usług szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego.

Więcej informacji można uzyskać w PARP, ul. Pańska 81/83, Warszawa, drogą e-mailową: info@parp.gov.pl oraz telefonicznie pod numerami: (22) 574-07-07 lub 801-332-202.

Dla opolskich firm

Od 4 października 2021 r. ma rozpocząć się nabór wniosków o wsparcie z poddziałania 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach. Dotacje te pochodzą z budżetu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014–2020.  Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – kwiecień 2022 r. To pomoc na wdrażanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność i posiadają główną siedzibę lub oddział na terenie woj. opolskiego.

Dofinansowanie przewidziano na:

* rozwój współpracy między przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne (B2B),

* wsparcie procesów informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstw, wykorzystanie najnowszych osiągnięć technologicznych i organizacyjnych dla wprowadzenia procesów modernizacyjnych, wspomagających bieżącą działalność firm (B2E),

* wykorzystanie TIK w relacjach między przedsiębiorcą a klientem (B2C)

W przypadku pomocy inwestycyjnej regionalnej dotacje dla mikro- i małych firm przysługują na pokrycie maksymalnie 55% kosztów kwalifikowanych. Dla średnich przedsiębiorstw – 45%. W przypadku projektów objętych pomocą de minimis dotacje przysługują mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom na pokrycie do 70% kosztów kwalifikowanych.

W przypadku zastosowania cross-financingu w projekcie:

– dla części projektu objętego pomocą de minimis – 70%,

– dla części projektu objętego pomocą na usługi doradcze – 50%.

Wniosek o dofinansowanie trzeba składać w formie elektronicznej (wypełniony z użyciem dostępnego na stronie panelu wnioskodawcy) oraz papierowej (w jednym egzemplarzu).

Więcej informacji można uzyskać, pisząc na e-mail: info@ocrg.opolskie.pl; pod nr. telefonu: (77) 403-36-60, 403-36-61, 403-36-69 lub w Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki Dział Autokontroli i Informacji Europejskiej, Opole, ul. Krakowska 38.

Shopping Cart
Scroll to Top