Tanie pożyczki i różnorodne dotacje

Tekst: Olga Gajda
Foto: Paulina Dudzik-Deko

Hodowla koni to marzenie wielu. Można je spełnić za sprawą na przykład pożyczek z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Dotacje z kolei przyznawane są na ulepszanie produktów. Zbliża się także termin dla rolników na składanie wniosków o unijne dotacje na modernizację gospodarstw rolnych. W tym numerze piszemy też o pożyczkach dla rolników (z polskiego budżetu) oraz dofinansowaniu z UE dla mazowieckich firm.

Pożyczki dla rolników

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) oferuje rolnikom atrakcyjne pożyczki. Ich oprocentowanie wynosi 1,15% w skali roku. Maksymalny okres spłaty to 6 lat (z możliwością wydłużenia do 10 lat). Kapitał ten adresowany jest do rolników, w których gospodarstwach łączna powierzchnia użytków rolnych nie jest większa niż 300 ha. Przyznawany jest na przedsięwzięcia w zakresie: produkcji roślinnej, produkcji zwierzęcej, hodowli, przetwórstwa rolno-spożywczego. Można uzyskać do 500 tys. zł, na pokrycie 80% kosztów przedsięwzięcia. Oprócz odsetek, dodatkowym kosztem jest prowizja, wynosząca 1% kwoty pożyczki. Pobierana jest z góry, przed uruchomieniem pożyczki. Wnioski o ten kapitał należy składać we właściwych oddziałach terenowych KOWR. Centrala znajduje się w Warszawie, ul. Karolkowa 30, tel. (22) 376-76-76.

Dla firm z Mazowsza

Do końca 2021 r., bądź wyczerpania budżetu, trwa nabór wniosków o wsparcie z działania 3.3 „Innowacje w MŚP”, typ projektu: Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług. Działanie to jest składową Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) 2014-2020. Z tych dotacji mogą skorzystać  mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które działają przynajmniej 6 miesięcy. Dofinansowanie przysługuje na wdrażanie innowacji produktowych, procesowych oraz wyników prac B+R (badania i rozwój).
Wsparcie przewidziano na projekty dotyczące:

  • rozbudowy przedsiębiorstw, w szczególności związanej z wprowadzaniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług,
  • realizacji zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmiany w zakresie świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną),
  • wdrożenia wyników prac B+R do działalności gospodarczej.

Pomoc finansowa  oferowana jest w granicach: minimum 400 tys. zł – maksimum 4 mln zł. To pomoc de minimis na pokrycie 80 proc. kosztów kwalifikowanych.

Wnioski i szkolenia (RPO Mazowsze)

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0. Jest on dostępny w serwisie RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu.  Musi on być podpisany z użyciem podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym w ramach ePUAP.
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) organizuje spotkania informacyjne dla potencjalnych  beneficjentów. W trakcie warsztatów przedstawiane są zasady aplikowania o środki. Zaproszenia na planowane spotkania umieszczane są w serwisie RPO WM. Zgłoszenia na nie przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez rejestrację na stronie http://funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/wez-udzial-w-konferencjach-i-szkoleniach/. Udział w spotkaniach jest bezpłatny. MJWPU ma siedzibę w Warszawie, ul. Jagiellońska 74. Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc na infolinię 801-101-101, (22) 542-27-11, 542-20-38.

 

Modernizacja gospodarstw rolnych

Wnioski o wsparcie na „Modernizację gospodarstw rolnych” Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje do 19 sierpnia 2021 r. Wniosek można złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę w biurze powiatowym lub oddziale regionalnym ARiMR. Można to zrobić również przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie – za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.
Dofinansowanie przysługuje np. na inwestycje związane z: racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu,  nawadnianiem w gospodarstwie.

Na inwestycje związane z: racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzenie innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu pomoc może wynieść maksymalnie 500 tys. zł. Gdy jednak inwestycja nie będzie sprowadzać się do budowy lub modernizacji budynków inwentarskich, przysługuje nie więcej niż 200 tys. zł dotacji. Z kolei na projekty dotyczące nawadniania w gospodarstwie uzyskać można maksymalnie 100 tys. zł.

Generalnie dotacje przyznawane są na pokrycie 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych. Gdy o wsparcie ubiega się młody rolnik lub gdy robi to wspólnie kilku rolników, dofinansowanie wynosi 60 proc. (o wsparcie na nawadnianie nie może wnioskować grupa).

Warunki dla rolników

O dofinansowanie na: racjonalizację technologii produkcji, wprowadzenie innowacji, zmianę profilu produkcji, zwiększenie skali produkcji czy poprawę jakości produkcji lub zwiększenie wartości dodanej produktu, mogą zabiegać rolnicy, których wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie jest mniejsza niż 13 tys. euro i większa niż 200 tys. euro. Jednak gdy wnioskuje grupa gospodarstw, wtedy wielkość ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza niż 13 tys. euro, ale suma wszystkich musi wynosić co najmniej 15 tys. euro.

O wsparcie na nawadnianie mogą wnioskować rolnicy, których gospodarstwa mają powierzchnię w granicach 1 – 300 ha lub działają w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Muszą udokumentować przychód z działalności rolniczej w wysokości co najmniej 5 tys. zł. Wyjątek od tej reguły dotyczy tych, którzy gospodarują krócej niż 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o pomoc.

Shopping Cart
Scroll to Top