Odpowiedzialność majątkowa instruktorów za wypadki jeźdźców

Tekst: Łukasz Walter
Foto: Piotr Filipiuk

Odpowiedzialnosc_instruktora.jpg„Instruktor odpowiada za szkody spowodowane wypadkiem jeźdźca, jeśli przyczyną wypadku było jego niedbalstwo lub lekkomyślność”.

Podstawy odpowiedzialności

Sport jeździecki należy do grupy sportów podwyższonego ryzyka, gdzie ryzyko wypadku jest dużo większe niż przy uprawianiu innych, mniej niebezpiecznych sportów. Co się z tym wiąże? Częściej dochodzi do różnego rodzaju wypadków związanych z szeroko pojętym użytkowaniem koni.

Większa liczba wypadków, to większe ryzyko powstania ewentualnych szkód. W każdym ośrodku jeździeckim dochodzi przecież do upadków z koni i jest to rzecz, której nie da się wyeliminować. Należy jednak mieć świadomość, kto i w jakich sytuacjach będzie odpowiedzialny za zdarzające się wypadki.

W dalszej części artykułu chciałbym poświęcić uwagę odpowiedzialności cywilnoprawnej ośrodków jeździeckich, trenerów i instruktorów za szkody powstałe na skutek upadku jeźdźca z konia. Podstawę odpowiedzialności majątkowej podmiotów prowadzących usługi jeździeckie stanowią przepisy kodeksu cywilnego, a w szczególności artykuł 415 k.c.

Rozpatrując kwestię odpowiedzialności instruktorów, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że posyłając dziecko do szkoły jazdy konnej czy też umawiając się na trening z trenerem w sytuacji, gdy posiadamy własnego konia, w sposób dorozumiany zawieramy umowę cywilnoprawną. W świetle tej umowy jako trenerzy zobowiązujemy się do poprowadzenia zajęć w sposób zgodny z przyjętymi zasadami, a nasi podopieczni zobowiązują się do zapłaty za te zajęcia. Jesteśmy zatem zobowiązani do tego, aby wykonać to rzetelnie i odpowiadamy wobec klienta za prawidłowe wykonanie tej umowy. Dodatkowo, gdy zdarzy się wypadek, w wyniku którego dojdzie do upadku jeźdźca i uszkodzenia ciała, będziemy odpowiedzialni za wyrządzoną szkodę niezależnie od tego, czy zawarliśmy z kimś umowę, czy też nie, jeśli tylko szkoda powstanie z naszej winy.

Kto odpowiada za szkody spowodowane upadkiem z konia?

Osobą odpowiedzialną za szkodę związaną z upadkiem z konia w pierwszej kolejności jest prowadzący zajęcia. Możliwa jest jednak sytuacja, w której za szkodę odpowiadać będzie nie tylko instruktor, ale także osoba go zatrudniająca lub uzyskująca zyski z pracy tego instruktora. Odpowiedzialność zatrudniającego jest niezależna od tego, czy ponosi on bezpośrednio winę za wypadek, czy też nie, w tej mierze istotna jest tylko wina instruktora. Należy pamiętać, że co do zasady instruktor zatrudniony w szkole jazdy konnej lub w klubie jeździeckim odpowiada za spowodowane przez siebie szkody do trzykrotności swojej pensji, a to jego pracodawca zobowiązany będzie do naprawienia szkody w pełnej wysokości. Instruktor pozostający w zatrudnieniu odpowiadać będzie w pełnym zakresie tylko wtedy, gdy szkodę wyrządził w sposób umyślny. Sytuacja wygląda zupełnie inaczej, gdy prowadzimy treningi na własny rachunek, nie będąc przez nikogo zatrudnionymi, wtedy musimy liczyć się z tym, że przyjmujemy na siebie pełną odpowiedzialność za naszych podopiecznych.

Więcej na temat odpowiedzialności, m.in. kiedy instruktor czy trener będzie odpowiadał za szkodę, dowiesz się z kwietniowego numeru "Koni i Rumaków".