Prawo
Identyfikacja i rejestracja koni

Tekst:: Łukasz Walter, Monika Dryl – serwis HorseLex
Foto: Marzena Józefczyk

Identyfikacja.jpgW dniu 1 stycznia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/262 z dnia 17 lutego 2015 r., określające nowe zasady dotyczące metod identyfikacji koniowatych (rozporządzenie w sprawie paszportu konia). Uchyla ono dotychczas obowiązujące rozporządzenie Komisji (WE) nr 504/2008 w odniesieniu do metod identyfikacji koniowatych. Chociaż od początku bieżącego roku rozporządzenie obowiązuje bezpośrednio w krajach unijnych, to konieczne było wykonanie go w przepisach krajowych regulujących materię rozporządzenia, w tym m.in. tryb upoważnienia podmiotów do wydawania dokumentów identyfikacyjnych dla koniowatych, wskazanie organów właściwych do nadawania ww. upoważnień, obowiązki posiadaczy koniowatych w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt, określenie uprawnień kontrolujących, system identyfikacji i rejestracji koniowatych. Ze względu na bardziej szczegółowe rozwiązania dotyczące systemu identyfikacji i rejestracji koniowatych niż te, które obowiązywały dotychczas, konieczne okazało się znowelizowanie Ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Akt ten został uchwalony przez Sejm 11 marca 2016 r., wszedł w życie 5 maja 2016 r. Celem regulacji, według jej autorów, jest uszczelnienie systemu identyfikacji i rejestracji koniowatych, w tym przede wszystkim zwiększenie kontroli nad zwierzętami kierowanymi do uboju w celu spożycia przez ludzi i wyeliminowanie z łańcucha żywnościowego wszystkich zwierząt, co do których zachodzą wątpliwości dotyczące ich identyfikacji i ewentualnego zastosowanego leczenia środkami wykluczającymi zwierzę z przeznaczenia żywieniowego.

W rozumieniu rozporządzenia w sprawie paszportu konia, a także omawianej ustawy „koniowate” lub „zwierzę (zwierzęta) z rodziny koniowatych” oznaczają dzikie lub udomowione ssaki nieparzystokopytne dowolnego gatunku z rodzaju Equus, rodzina Equidae oraz ich krzyżówki, zaś „gospodarstwo” oznacza placówkę rolniczą lub treningową, stajnię lub każde pomieszczenie lub zakład, w którym koniowate są zwykle trzymane lub hodowane, bez względu na to, do czego są one przeznaczone, oraz rezerwaty przyrody, w których koniowate żyją na wolności.

Koniowate urodzone na terytorium Unii są identyfikowane za pomocą jednego dokumentu identyfikacyjnego dla koniowatych wydanego na całe życie danego zwierzęcia zgodnie ze wzorem dokumentu identyfikacyjnego określonym w załączniku do rozporządzenia Komisji. Dokumenty są wydawane na wniosek właściciela zwierzęcia przez podmioty, które zostały wpisane do wykazu prowadzonego przez ministra właściwego do spraw rolnictwa. Wniosek o wydanie dokumentu identyfikacyjnego składa się temu podmiotowi nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia urodzenia zwierzęcia. W przypadku koniowatych pochodzących z obszaru parku narodowego albo parku krajobrazowego podstawą wydania dokumentu jest wniosek dyrektora właściwego parku, nie później niż w terminie 150 dni przed dniem opuszczenia przez zwierzę właściwego parku. We wniosku należy zawrzeć numery identyfikacyjne rodziców koniowatego oraz oświadczenie wnioskodawcy, że jest właścicielem koniowatego albo – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest posiadacz nie będący właścicielem – oświadczenie posiadacza potwierdzające, że działa on za zgodą właściciela zwierzęcia. Ponadto, dla koni zarejestrowanych, w tym koni zarejestrowanych w międzynarodowym stowarzyszeniu lub organizacji, które przygotowują konie do zawodów lub wyścigów, oraz zidentyfikowanych za pomocą dokumentu identyfikacyjnego wydanego przez krajowy oddział tego związku lub organizacji, konieczne jest również zaświadczenie o wykonaniu sztucznego unasiennienia albo świadectwo pokrycia klaczy, która jest matką identyfikowanego koniowatego, lub zaświadczenie o przeniesieniu zarodka wydane na podstawie przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich albo wynik badania markerów genetycznych potwierdzających pochodzenie koniowatego, o ile dopuszcza to regulamin wpisu do danej księgi hodowlanej.

Wraz z wejściem w życie rozporządzenia w sprawie paszportu konia możliwe jest wydanie dokumentu identyfikacyjnego koniowatego innego niż paszport lub duplikat paszportu (jak np. transponder), a także zastępczych i tymczasowych dokumentów identyfikacyjnych koniowatych. Została też uproszczona procedura rejestracji krajowych koniowatych przez zapewnienie ich posiadaczom możliwości składania wniosków o wydanie dokumentów identyfikacyjnych drogą elektroniczną. W przypadku zwierząt urodzonych poza Unią Europejską dokumenty identyfikacyjne wystawione przez odpowiednie podmioty znajdujące się w państwach trzecich są uzupełniane o brakujące dane i zwracane właścicielowi, albo, jeżeli uzupełnienie nie jest możliwe, są unieważniane i na ich miejsce wydawany jest nowy dokument identyfikacyjny. W wyniku nowelizacji wzmocnieniu uległy uprawnienia Inspekcji Weterynaryjnej poprzez wzmocnienie jej uprawnień kontrolnych; ponadto Główny Lekarz Weterynarii uzyskał kompetencję do wnioskowania o czasowe zawieszenie lub o odebranie uprawnienia do wydawania dokumentów identyfikacyjnych koniowatych.

Więcej przeczytasz w sierpniowym numerze miesięcznika "Konie i Rumaki"