PRAWO
Działalność klubów sportowych – formy organizacyjno-prawne

Tekst: Łukasz Walter
Foto: Piotr Filipiuk

Organizacja.jpgDlaczego warto zakładać kluby jeździeckie?

Każdy zaczynający swoją przygodę z jeździectwem, chcąc aktywnie uczestniczyć w zawodach, w końcu trafia do klubu jeździeckiego. Z drugiej strony zarządzający ośrodkami jeździeckimi coraz częściej decydują się na tworzenie wokół nich klubów sportowych. Tendencja ta jest jak najbardziej słuszna z kilku powodów. Pierwszym i najistotniejszym jest to, że obecnie obowiązująca ustawa o sporcie postrzega działalność sportową jako działalność prowadzoną w klubach. Wprawdzie prowadzenie działalności sportowej w formie klubu sportowego nie jest jakimś wymogiem, to jednak ta forma działalności przeważa w praktyce. Sport jeździecki wyraźnie odbiega od schematu obowiązującego w innych dyscyplinach. Szkolenie jeździeckie jak dotąd w większej mierze odbywa się poza strukturami klubów sportowych, co znacznie utrudnia działalność. Zainteresowanie klubem rodzi się wówczas, gdy zaczynamy startować w zawodach i przeważnie podyktowane jest chęcią uniknięcia zwiększonych opłat na rzecz Polskiego Związku Jeździeckiego.

Tymczasem kluby sportowe powinny funkcjonować również w tym sporcie, aktywnie działając na rzecz upowszechniania jeździectwa. Prowadzenie działalności w formie klubu sportowego pozwala również na pozyskiwanie zewnętrznych środków na działalność sportową, co wciąż nie jest dostatecznie wykorzystywane.

Kolejnym, jak się wydaje równie istotnym, powodem przemawiającym za tworzeniem klubów sportowych jest to, że ta forma prowadzenia działalności sprzyja integracji środowiska i osób skupionych wokół danego klubu, oczywiście jeśli klub działa w sposób realny, a nie jedynie fasadowy.

Biorąc pod uwagę korzyści, jakie może przynieść prowadzenie działalności w formie klubu sportowego, warto przedstawić formy organizacyjno-prawne, w jakich mogą działać kluby sportowe.

Formy organizacyjno-prawne działalności sportowej

Jak wcześniej wspomniano, prowadzenie klubu sportowego to jedna z wielu form prowadzenia działalności. Podstawowym przymiotem klubów sportowych jest to, że niezależnie od formy organizacyjno-prawnej posiadają one osobowość prawną. Oznacza to, że klub samodzielnie odpowiada za swoje finanse, jak również samodzielnie prowadzi swoje sprawy. Osoby pełniące funkcje w danym klubie, odgrywają jedynie rolę reprezentantów, a decyzje przez nie podejmowane mają skutek bezpośrednio dla klubu. W obrocie gospodarczym, tzn. przy zawieraniu umów, organizacji imprez itd. jako podmiot występuje klub, a nie jego członkowie. Również klub, a nie jego członkowie ponosi majątkową odpowiedzialność za prowadzone działania.

Ustawodawca nie formułuje jakichkolwiek wymogów co do formy organizacyjno-prawnej działalności klubowej. Oznacza to tyle, że zakładając klub sportowy, możemy mu nadać dowolną, jedną z prawnie dozwolonych form. W praktyce kluby działają w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółek akcyjnych, stowarzyszeń, fundacji lub spółdzielni, w zależności od celów, jakie zakładają w swojej działalności.

W sporcie jeździeckim jak dotąd nie mamy do czynienia z prowadzeniem klubów sportowych w formie spółki akcyjnej, rzadko również spotyka się kluby prowadzone w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wynika to z tego, że formy te wymagają wysokich nakładów już na etapie zakładania klubu i przeznaczone są głównie do działalności gospodarczej o większym zasięgu.

Więcej o klubach sportowych, m.in. o działalności w formie stowarzyszenia przeczytasz we wrześniowym numerze "Koni i Rumaków"