Charakter prawny propozycji zawodów

Tekst: Łukasz Walter
Foto: Piotr Filipiuk

Propozycje_1.jpgNiezależnie od pory roku i aktualnie panującej koniunktury organizatorzy zawodów stale zwiększają liczbę organizowanych imprez. Obecnie na poziomie regionalnym podczas sezonu w jednym okręgu odbywa się kilka imprez. Coraz częściej z sytuacją taką mamy do czynienia również na poziomie ogólnopolskim. Dzisiaj nikt nie wyobraża sobie zorganizowania imprezy bez wcześniejszego przygotowania propozycji zawodów. Każdy organizator bez względu na to, czy organizuje zawody towarzyskie, czy międzynarodowe prezentuje propozycje zawodów potencjalnym zawodnikom. Propozycje zawodów pełnią zatem przede wszystkim funkcje informacyjne i reklamowe. Poza tym stanowią również ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Pewnie mało kto zastanawia się nad tego typu rzeczami, ale warto wiedzieć, że pomiędzy zawodnikami, trenerami, sędziami a organizatorami zawodów tworzy się stosunek prawny, rodzący prawa i obowiązki dla każdej ze stron. Propozycje zawodów to nic innego jak oferta zawarcia umowy w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy. Stosunek prawny, jaki tworzy się między zawodnikiem a organizatorem zawodów, jest stosunkiem nienazwanym, a do zawarcia umowy dochodzi w wyniku swobody kontraktowej stron. Istotą tego typu umów jest to, że zawodnik za określoną kwotę pieniędzy ma możliwość wystartowania ze swoim koniem, w określonych warunkach i w określonym czasie. Istotnym elementem tej umowy, bez którego nie doszłoby do jej zawarcia, jest również to, że zawodnik otrzymuje możliwość współzawodnictwa sportowego z innymi zawodnikami, w wyniku którego wyłania się nagradzanych zwycięzców. Propozycje zamieszczane przez organizatorów omawiają wszystkie wyżej podane warunki, tym samym stanowią ofertę zawarcia umowy o współzawodnictwo sportowe. Kwestie związane z propozycjami zawodów są zatem regulowane przez prawo cywilne. Ponadto również przepisy związkowe określają, według jakich zasad odbywa się współzawodnictwo sportowe, w tym, jak powinny wyglądać propozycje zawodów. Zgodnie z art. 9 przepisów ogólnych Polskiego Związku Jeździeckiego propozycje zawodów bez względu na ich rangę i dyscyplinę muszą zawierać następujące informacje:

1. nazwę i charakter (otwarte, halowe) zawodów zgodnie z art. 4. oraz dyscyplinę,

2. termin zawodów,

3. miejsce zawodów,

4. terminarz zgłoszeń (zgodny z niniejszymi przepisami),

5. rodzaje konkursów składających się na program zawodów,

6. wykaz zaproszonych klubów (regiony, WZJ, woj., pow., gminy),

7. kategorie wiekowe zawodników i koni zaproszonych do udziału,

8. ograniczenia udziału w zawodach,

9. miejsce i charakter zakwaterowania koni (stajnie namiotowe, boksy, stanowiska), dostępność i rodzaj ściółki,

10. zakwaterowanie uczestników (wykaz hoteli, pensjonatów oraz orientacyjne ceny),

11. warunki zakwaterowania i wyżywienia luzaków (dostępność urządzeń sanitarnych),

12. wymiary i charakterystyka podłoża placów konkursowych i treningowych,

13. miejsce, datę i godzinę przeglądu koni,

14. rodzaj nagród w poszczególnych konkursach. Przy nagrodach pieniężnych wysokość nagród w każdym z konkursów oraz ich podział,

15. wysokość wpisowego, wysokość opłaty startowej w konkursach (jeżeli jest stosowana) oraz wysokość opłaty za stajnie z okresem, jakiego opłata dotyczy, a także wielkość oferowanych boksów,

16. miejsce, termin i sposób losowania kolejności startów,

17. miejsce, termin zebrania technicznego (jeżeli organizator je przewiduje),

18. nazwę i adres organizatora, numery tel., faksu i adres elektroniczny,

19. nazwisko dyrektora zawodów oraz kontaktowy telefon, adres elektroniczny, faks,

20. nazwiska i imiona przewodniczącego i członków komisji sędziowskiej,

21. nazwiska i imiona delegata technicznego (w przypadku powołania), budowniczego toru, komisarza zawodów wraz z listą komisarzy, przewodniczącego i członków komisji weterynaryjnej z zaznaczeniem delegata weterynaryjnego, lekarza weterynarii zawodów,

22. przewodniczącego i członków komisji odwoławczej,

23. uchylenie odpowiedzialności prawnej organizatora,

24. dzień i godzinę, od której obiekt jest udostępniony do zawodów,

25. kodeks postępowania z koniem,

26. inne niezbędne informacje związane z organizacją zawodów,

27. treść wskazującą, że opracowanie i zatwierdzanie propozycji zawodów musi przebiegać zgodnie z niniejszymi przepisami oraz regulaminami dyscyplin.

 

Polski Związek Jeździecki zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o sporcie z 2012 r. jest odpowiedzialny za organizowanie i prowadzenie współzawodnictwa w danym sporcie. Wskazanie zatem, jak powinno wyglądać przygotowanie do tego współzawodnictwa jest jak najbardziej słuszne. Wszystkie powyższe warunki są bowiem istotne z punktu widzenia zawodników, organizatorów i wszystkich osób zaangażowanych w sport jeździecki. Wątpliwości może budzić jedynie zapis dotyczący uchylenia odpowiedzialności prawnej organizatora. O ile organizator może wyłączyć swoją odpowiedzialność wynikającą z umowy, czyli za nienależyte jej wykonanie, w zakresie szkód wyrządzonych nieumyślnie, to niemożliwe jest wyłączenie odpowiedzialności za zdarzenia niewynikające z umowy tzw. czyny niedozwolone. Najczęściej w propozycjach zawodów organizatorzy wprowadzają zapis: „organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki i kradzieże powstałe w czasie podróży i trwania zawodów”. W tym miejscu należy podkreślić, że organizator nie może wyłączyć swojej odpowiedzialności za szkody wyrządzone komukolwiek ze swojej winy, jeżeli szkody te wynikają ze zdarzeń stanowiących czyny niedozwolone. Jeżeli zatem do wypadku czy też kradzieży dojdzie na skutek niezachowania zasad bezpieczeństwa, czy też np. na skutek działań pracowników organizatora, to wyłączenie odpowiedzialności nie będzie możliwe.

Więcej przeczytasz w grudniowym numerze miesięcznika "Konie i Rumaki"